تاريخ روز : دوشنبه 26 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت فن آوا

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

سهامداران محترم  


چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی 


متوجه شرکت گروه فن آوا  نخواهد بود.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی